Privacy

Privacybeleid Roads, onderdeel van Arkin

Binnen Roads, onderdeel van Arkin, geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Roads zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten. Arkin is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Arkin, waaronder de website. Arkin respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Arkin/Roads verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Waarom gegevensverwerking?

De persoonsgegevens die wij van je ontvangen, hebben wij nodig om de door jou gevraagde begeleiding te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de begeleiding en zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Je begeleider bespreekt je situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie geïnformeerd mag worden.

Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over je begeleiding aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een begeleider hiervan afwijken.
Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels:

  • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien je je diagnose niet kenbaar wil maken, kun je gebruik maken van een speciale privacyverklaring. Vraag dit na bij je behandelaar.
  • De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op geanonimiseerde gegevens als er een incident gemeld moet worden. Arkin hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)
  • De gemeente krijgt -in het kader van de Jeugdwet en WMO – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen. Hulpverleners en begeleiders registreren hierin iedere cliëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige ondersteuning en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.
  • Kwaliteitscontroles. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je begeleider bekend maken.
  • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je begeleider bekend maken.
  • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Arkin conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt Arkin het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

Je elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Arkin. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzing en vernietiging.

Waar en hoelang worden je persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen. Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al je persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

Je hebt, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van je cliëntendossier. Je kunt hierom verzoeken bij je begeleider. Als je dit schriftelijk doet, dan vragen wij je, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Arkin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@roads.nl.

Beleid website

Op onze website tref je formulieren aan waarmee je je kunt opgeven. Ook kun je brochures gratis downloaden. We verstrekken deze adresgegevens van bezoekers niet aan derden en bewaren deze ingevulde gegevens maximaal twee weken.

Cookiebeleid

Roads maakt op haar websites gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Roads maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.
Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van Google Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

Klikgedrag

Op alle websites van Roads worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van je IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Roads, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Sociale media

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die je de mogelijkheid geven om de social media kanalen van Roads te bezoeken. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met je privacy.

YouTube

Roads heeft een eigen videokanaal op YouTube. YouTube is een dienst van Google. Als je een video van Roads bekijkt op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. Roads heeft daar geen invloed op.