Algemene Voorwaarden Roads

Als zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer kent Roads twee typen van dienstverlening: de zorg die wij bieden aan cliënten, en de producten en diensten die wij leveren aan onze klanten. Daarnaast zijn wij zelf ook inkoper van diensten en goederen.

Voor deze drie categorieën in de uitwisseling van diensten en producten maken wij gebruik van Algemene Voorwaarden. Zodat u altijd weet waar u recht op heeft, en wat de plichten van Roads zijn.

Algemene Voorwaarden Leveranciers

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017) zijn van toepassing als Roads een afnemer van diensten en/of producten is.

Roads werkt volgens het vastgestelde inkoopbeleid van Arkin. In ons beleid staat centraal, dat we professioneel, integer en transparant zullen inkopen. Inkoopprocessen zijn transparant en efficiënt ingericht, daarbij streven wij naar inkopen van goederen en diensten tegen een aanvaardbare en marktconforme prijs en kwaliteit, teneinde kosten te beperken. De werking van het Inkoopbeleid is bindend voor alle onderdelen binnen de Arkin organisatie en alle juridische entiteiten.

Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen zet, om een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te behalen, zoveel mogelijk opdrachten in concurrentie uit in de markt. Hiervoor zijn binnen Arkin afspraken gemaakt in het inkoopbeleid.

Voor grotere inkooptrajecten vragen we doorgaans meerdere leveranciers om een offerte uit te brengen. We beoordelen de leveranciers en alle ontvangen offertes in een traject op dezelfde criteria.

Als u zaken wilt doen met Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen, dient u als leverancier akkoord te gaan met onze inkoopvoorwaarden. Alle Inkoopvoorwaarden zijn hieronder gratis als Pdf-bestand te downloaden.

Downloads (PDF) 

Algemene Voorwaarden Cliënten

De Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz) zijn van toepassing op de zorg die wij verlenen aan de cliënten.

Cliënten van zorginstellingen hebben graag inzicht in wat hun rechten en plichten zijn en wat ze precies van hun zorginstelling kunnen verwachten. Andersom wil de zorginstelling ook graag helder hebben wat zij van haar cliënten mag verwachten.

De zogeheten ‘Algemene leveringsvoorwaarden GGZ’ bieden dat inzicht. Deze voorwaarden zijn ontwikkeld door verschillende organisaties:

  • GGZ Nederland
  • het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg
  • de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
  • de Consumentenbond.

Alle organisaties die lid zijn van GGZ Nederland hebben zich aan deze voorwaarden verbonden. Roads dus ook. In de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ’ staat beschreven waar Roads zich ten opzichte van u aan moet houden (rechten), en waar u zich als cliënt van Roads aan moet houden (plichten) bij uw begeleiding/behandeling.

Voorbeelden rechten en plichten

  • Een voorbeeld van een recht is dat je recht hebt op alle informatie die nodig is om te kunnen besluiten wat voor zorg/begeleiding je nodig hebt.
  • Een voorbeeld van een plicht is dat je het van te voren moet aangeven als een afspraak met Roads niet door kan gaan.

De leveringsvoorwaarden gaan niet over welke behandeling of begeleiding die je krijgt; dat staat in je trajectplan.

Verschillende versies algemene leveringsvoorwaarden

Er bestaan twee versies van de leveringsvoorwaarden: een voor als je gebruikmaakt van ambulante zorg of kortdurend verblijf. En een voor als je gebruikmaakt van langdurige zorg en verblijf. Er is ook een publieksversie van deze documenten. Deze is korter en prettiger leesbaar.

Downloads (PDF) 

Algemene Voorwaarden Klanten/Consumenten

Voor de klanten/consumenten van Roads die gebruik maken van de producten/diensten van Roads zijn er specifieke consumenten Algemene Voorwaarden.

Als maatschappelijk ondernemer biedt Roads vanuit haar sociale firma’s diensten en producten aan voor de verkoop. Hiervoor gaan wij een overeenkomst aan met u als klant.

Vanuit Roads hebben wij Algemene Voorwaarden opgesteld waarmee wij de bepalingen vastleggen voor de overeenkomst tussen beide partijen. Met de algemene voorwaarden maken direct duidelijk welke rechten en plichten de beide partijen hebben. Daarmee weet u precies waar u aan toe bent.

Downloads (PDF)